Přístupem na stránky Digitálního archivu populární literatury ÚČL AV ČR, v. v. i., (http://dapl.ucl.cas.cz/) se čtenář zavazuje respektovat následující zásady:

 • Materiály z Digitálního archivu populární literatury ÚČL AV ČR, v. v. i., jsou čtenáři k dispozici pro interaktivní listování, a to výhradně pro nekomerční, vědecké či studijní účely a pouze pro jeho osobní potřebu.

 • Čtenář je při nakládání s materiály povinen respektovat dobré mravy a příslušné právní a jiné předpisy, v tom zejména právní řád České republiky a Knihovní řád ÚČL AV ČR, v. v. i.

 • V případě použití informací z Digitálního archivu populární literatury ÚČL AV ČR, v. v. i., v tištěných publikacích či elektronických dokumentech na webu, zejména pak v odborných textech a studiích či kvalifikačních pracích, je uživatel povinen uvést zdroj takto získané informace odkazem na http://dapl.ucl.cas.cz/ v souladu s obecnými normami a pravidly pro citování a zacházení s přejatými informacemi.

  • Vzor citace v úvodní nebo závěrečné části práce:

   • Tato práce vznikla s využitím materiálů z Digitálního archivu populární literatury ÚČL AV ČR, v. v. i. (http://dapl.ucl.cas.cz/ ).

  • Vzor citace v odkazu na pramen či literaturu:

   • Cliftonova smrt. Z pamětí amerického detektiva Léona Cliftona; Detektivní novely, sv. 265, Praha, Václav Jenč b. d., Digitální archiv populární literatury ÚČL AV ČR, v. v. i., http://dapl.ucl.cas.cz, přístup 28. 5. 2013.

 • Stahování materiálů z Digitálního archivu populární literatury ÚČL AV ČR, v. v. i., je možné pouze pro výše uvedené účely (viz bod 1), a to v přiměřeném množství, odpovídajícímu badatelským potřebám čtenáře. ÚČL AV ČR, v. v. i., si vyhrazuje právo v případech nadměrného zatěžování systému jednotlivým uživatelem pozastavit takovémuto uživateli přístup do Digitálního archivu.

 • Jakékoli další kopírování materiálu z Digitálního archivu populární literatury ÚČL AV ČR, v. v. i., jeho další distribuování a šíření v digitální i tištěné podobě třetím osobám a jiným subjektům je bez předchozího svolení ÚČL AV ČR, v. v. i., zakázáno.

 • Použití reprodukcí z Digitálního archivu populární literatury ÚČL AV ČR, v. v. i. v tištěných publikacích je možné pouze s uvedením zdroje a po předchozím svolení ÚČL AV ČR, v. v. i.